Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sit. C1 Blok Apt. No:2 B/140 Ataşehir/İstanbul (“Sağlayıcı”) ait bulunan Acilinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Web Sitesi’ne ve Mobil Uygulama’ya erişim sağlayan kullanıcıların (“Kullanıcı”) bu siteyi ziyaretleri esnasında kişisel verilerinin, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Sağlayıcı ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü şekilde GDPR’ın 5’inci ve KVKK’nın 4’üncü maddesindeki ilkelere bağlı olarak işlenebilecektir.

 

 1. Web Sitesi’nde ve/veya Mobil Uygulama’da İşlenen Kişisel Veriler[Hukuk2] 

Web Sitesi’nin ve/veya Mobil Uygulama’nın çalışması sırasında toplanan kişisel veriler ise sizin internet sitesini kullanırken internet sitemizdeki hangi seçenekleri kullandığınıza göre değişiklik gösterebilmektedir.

 

 • Kimlik bilgisi; internet sitemizde üye hesabı oluştururken Sağlayıcı ile paylaşılan ad, soyad bilgisi, ve Sağlayıcı ile iletişime geçilmesi halinde formda doldurulan ad, soyad bilgisi) 

 

 • İletişim bilgisi; Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da üye hesap oluştururken alınan iletişim bilgisi, ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak için başvurduğunuz sırada sağlamış olduğunuz e-posta adresi, tarafımızla iletişime geçmek istemeniz halinde sağlamış olduğunuz e-posta adresi

 

 • Lokasyon verisi; 

 

 • İşlem güvenliği bilgisi; IP ve MAC adresi izleme kayıtları  

 

 • Hukuki işlem; adli ve idari mercilerden talep edilen bilgi ya da kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için işlenen veriler vb.

 

 

 • İstek, talep, şikâyet bilgisi; Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama kullanıcılarına yönelik hizmetlerimizle ilgili tarafımıza yapılan talep ve şikayetler kapsamında toplanan bilgiler ve kayıtlar 

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amaçları[Hukuk3] 

 Kişisel verileriniz,

 

  1. Sağlayıcı tarafından sunulan ek hizmetlerden faydalandırılabilmeniz,
  2. İnternet sayfasında kullanıcıların kendi talebi ile içerik üretebilmesi,
  3. Sağlayıcı’nın yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  4. İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
  5. Veri sahibinin hukuki zeminde kendisine tanınan haklarının korunması ve kullanılması,
  6. Veri sahibinin tarafımızla talep, istek ve şikayetlerini paylaşabilmesi ve şikayetlerle ilgili gereken adımların atılması

amaçlarıyla GDPR 5’inci, 6’ıncı ve KVKK’nın 4’üncü ve 5’inci maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak işlenecektir. Kişisel verileriniz bu spesifik amaçlar dışında hiçbir amaçla işlenmeyecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması[Hukuk4] 

Kişisel verileriniz;

 

  1. Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Sağlayıcı’ya ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
  2. Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla yargı makamlarına,

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve GDPR’ın 44’üncü, 45’inci 46’ıncı, 48’inci, 49’uncu maddelerinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yalnızca KVKK veya GDPR’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarından en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz otomatik yöntemler ile internet sitesini ziyaretiniz sırasında IP bilgilerinizin ve MAC adreslerinizin kaydedilmesi, Web Sitesi ve Mobil Uygulama’da yer alan formları doldurmanız ve lokasyon verileriniz ise tarayıcınız üzerinden izin vermeniz halinde tarayıcınız vasıtasıyla elde edilmektedir.

Web Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulama’yı ziyaret eden kullanıcıların IP bilgileri ve MAC adresleri 5651 Sayılı Yasa gereği toplanmaktadır[Hukuk5] . Sitemizde toplanan diğer tüm kişisel veriler ise açık rıza şartına bağlı olarak GDPR’ın 6’ıncı maddesinin 1. fıkrasında ve KVKK’nın 5. maddesinin 1’inci fıkrası, ikinci fıkrasının a, ç ve f bentlerinde belirtilen hukuki sebeplerle ve işbu Aydınlatma Metni’nin 3’üncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmhası

Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz,

Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren tüm amaçların ve saklanmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması, ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

Veri sahibinin, GDPR’ın 15,16,17,18,19,20,21’inci maddeleri ve KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen haklarını kullanarak kişisel verilerinin imha edilmesini talep etmesi ve yapılan başvurunun tarafımızca kabul edilmesi,

Veri sahibi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile yapılan başvurunun tarafımızca reddedilmesi veya GDPR’da ve KVVK’da öngörülen süre içinde cevap verilmemesi hallerinde; veri sahibinin, Kurul’a veya veri sahibi GDPR’a tabi ise bulunduğu yerdeki denetim makamına şikâyette bulunması halinde bu talebinin Kurul veya denetim makamı tarafından uygun bulunması,

Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

halinde imha edilir.

 1. Veri Sahibinin Hakları

Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da kişisel verileri işlenen her veri sahibi kendi kişisel verisinin kaderini tayin etme, kişisel verilerini yönetme hakkına sahiptir. Bu kapsamda kullanıcılar kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin vermiş oldukları rızayı istedikleri zaman geri alabilmektedirler.  Kişisel verilerinizin işlenmesine rıza vermemeniz veya rızanızı geri almanız halinde internet sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak tarafımızla iletişime geçme gibi ek hizmetlerden faydalanamazsınız.

Sağlayıcı ile paylaştığınız kişisel verileri, içerikleri kendiniz silemez, değiştiremez veya kaldıramazsınız ancak bu işlemlerin yapılmasını her zaman tarafımızdan talep edebilirsiniz.

Eğer KVKK’ ya tabi iseniz KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi kanuna ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 • İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevap vereceğiz[Hukuk6] . Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

 

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak amacıyla, info@sanalprofesor.com mail adresi üzerinden[Hukuk7]  ve Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sit. C1 Blok Apt. No:2 B/140 Ataşehir/İstanbul adresinden Sağlayıcı’ya başvurabilirsiniz.

 

 

Eğer GDPR’a tabi iseniz (AB veya İzlanda, Lichtenstein, Norveç Vatandaşı, KVKK’nın 11. maddesinde yer verilen ve yukarıda da sayılan haklara sahip olmanın yanı sıra GDPR gereği,

 

 • Saklanan kişisel verilerinizin bir kopyasını talep edebilir (Veri sahibi tarafından talep edilen diğer nüshalar açısından, idari masraflara dayalı olarak makul bir ücret talep edebilir. Veri sahibinin talebi elektronik yollarla yapması halinde ve veri sahibi tarafından aksi talep edilmedikçe, bilgiler yaygın kullanılan bir elektronik yolla sağlanır.),
 • Kişisel verilerinizi yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve bizden bu verileri başka bir veri sorumlusuna taşımamızı/aktarmamızı isteyebilir, 
 • GDPR’ın 18. maddesinde yer verilen koşulların oluşması halinde işleme     faaliyetinin kısıtlanmasını talep edebilir,
 • Bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir (özellikle, verileri sözleşmeden doğan veya başka bir yasal gereksinimi karşılamak için işlememiz gerekmediğinde veya verileri doğrudan pazarlama amacıyla kullanmamız söz konusu olur ise),
 • Çözüme kavuşturulmamış endişeleriniz var ise, yaşadığınız, çalıştığınız veya bir ihlalin meydana geldiğini düşündüğünüz yerdeki veri koruma otoritesi başta olmak üzere bir veri koruma otoritesine şikâyette bulunabilirsiniz.

Bazı durumlarda işbu haklarınızın GDPR uyarınca sınırlandırılabileceğini belirtmek isteriz. Talebinizin yerine getirilmesi başka bir kişi hakkındaki kişisel verileri ifşa edecekse, kendi haklarımız da dahil olmak üzere üçüncü bir tarafın haklarını ihlal edecekse (veya kanunen zorunlu meşru menfaatleri korumak veya muhafaza etmek için işlenmesini gerekli kıldığı verilerinizin bizim tarafımızdan silinmesini isterseniz GDPR uyarınca bu haklarınız sınırlandırılabilecektir. İlgili muafiyetlere GDPR'da yer verilmiştir. Yaptığınız herhangi bir talebe yanıt verirken hakkınızın sınırlandırılması gerekirse size ilgili muafiyet veya muafiyetler hakkında bilgi verilecektir.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevap verilecektir. Veri sahiplerinin başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde GDPR’ın 12. maddesine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla info@sanalprofesor.com mail adresi üzerinden ve  Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sit. C1 Blok Apt. No:2 B/140 Ataşehir/İstanbuladresinden Sağlayıcı’ya başvurabilirsiniz.