Mesafeli Hizmet Sözleşmesi

 MESAFELİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Sözleşme’nin 6. maddesinde bilgileri yer alan (“Alıcı“) ile 4. maddesinde bilgileri yer alan (“Sağlayıcı“) ve 5. maddede bilgileri yer alan (“Sağlayıcı“) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

İşbu Sözleşme, Hizmet Alan Üye Sözleşmesi'nin hükümlerine tabi olarak düzenlenmiş olup, Hizmet Alan Üye Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir ekini teşkil etmektedir.

 

 1. KONU

 

Sözleşme’nin konusu, Sağlayıcı’nın, Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve bedeli belirtilen hizmetin sağlanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

 

  1. Alıcı Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder. Alıcı, sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartları kabul ettiğini kendi özgür iradesi ile kabul eder.

 

  1. Sağlayıcı ve Alıcı, sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

 

 1. SAĞLAYICI BİLGİLERİ

 

Unvanı: Acilinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sit. C1 Blok Apt. No:2 B/140 Ataşehir/İstanbul

Tel: +90 850 307 37 73

Fax: [●]

E-posta: info@sanalprofesor.com

 

 

 

 

 1. ALICI BİLGİLERİ

 

Ad Soyad: [●]

Tel: [●]

E-Posta: [●]

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

 

  1. Alıcı, 7. maddede belirtilen Sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, bedeli ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

 

  1. Sözleşme konusu hizmet, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir hizmet için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Sağlayıcı bu yükümlülüğüne aykırı davranır ise tüketici işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Sözleşme’nin feshi durumunda, Sağlayıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye ilgili mevzuat uyarınca belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır. İşbu işlemden kaynaklı Sağlayıcı’nın sorumluluğu yoktur.

 

  1. Sağlayıcı sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde Alıcı’ya durumu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda Sağlayıcı, tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde Alıcı’ya iade eder. İşbu işlemden kaynaklı Sağlayıcı’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

  1. Alıcı ve Sağlayıcı, işbu Sözleşme’de yer alan hizmet karşılığı belli bir miktar para ödenmesi işlemi dolayısıyla münferiden birbirlerine karşı sorumlu olduklarını, Sağlayıcı’ya karşı her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ile başvurmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

 

 1. CAYMA HAKKI

 

  1. Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren kanunen 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek satış sözleşmesinden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Alıcı’nın cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimi bu süre içinde Sağlayıcı’nın yukarıda belirtilen adresine işbu maddede belirtilen yollarla yöneltmiş olması gerekmektedir.

 

  1. Alıcı, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile Sağlayıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan masraflar Sağlayıcı’ya aittir.

 

  1. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Sağlayıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile Sağlayıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: Alıcı’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dâhil) mallar; kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; Alıcı tarafından ambalajı açılmış CD, DVD gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri; fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve piyangoya ilişkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, Alıcı onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler.

 

  1. Cayma hakkının kullanılması halinde, Sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 

 

 1. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

  1. Alıcı ve Sağlayıcı arasında söz konusu olabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Sağlayıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur. Taraflar, sözleşmesinin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Sağlayıcı’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerini aşan durumlarda Alıcı’nın ve Sağlayıcının Tüketici Mahkemeleri yetkili olacağını kabul etmiştir.

 

  1. 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda tutar bilgileri:
 1. Değeri 7 bin 550 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
 2. Büyükşehir statüsünde olan illerde 7 bin 550 TL ile 11 bin 330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurulacaktır.

Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılamamaktadır.