Üyelik Sözleşmesi - Hizmet Veren Üye

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”),

 1. Merkezi  Atatürk Mahallesi, Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul Sit. C1 Blok Apt. No:2 B/140 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 269721/5 sicil numarası ile tescilli olan Acilinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle “Sağlayıcı” olarak anılacaktır) ve 
 2. diğer tarafta işbu Sözleşme’yi kabul eden Hizmet Veren Üye (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır)

arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

Bundan böyle Hizmet Veren Üye ve Sağlayıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. TANIMLAR

Aydınlatma Metni

:

Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ni ziyaret eden her türlü misafirlerimiz, Hizmet Veren Üyeler’in personeli, çalışanı veya temsilcilerine ve Hizmet Alan Üyeler’in personeli, çalışanı veya temsilcilerine ait kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 10 uyarınca ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanan, Sağlayıcı ile paylaşılmış olan tüm kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilmesini sağlayan metni ifade eder.

Hesabım Sayfası

:

Hizmet Veren Üye’nin üyelik paketlerine ilişkin işlemlerini yürütebileceği Mobil Uygulama ve Web Sitesi içerisindeki kişisel sayfasını ifade eder.

Hizmet Alan Üye

:

Mobil Uygulama ve Web Sitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilme hakkına sahip olan kişiyi ifade eder.

Hizmet(ler)

:

Hizmet Veren Üyeler tarafından Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulamalar aracılığı ile Hizmet Alan Üyeler’e sunulabilecek her türlü Hizmet’i ifade eder.

Mobil Uygulama

:

Hizmetler’e ilişkin mobil cihaz uygulamalarını ifade eder.

Hizmet Veren Üye

:

Hizmetler'i Mobil Uygulama ve Web Sitesi'nde yer alan çeşitli uygulamalardan Hizmet Alan Üye’ye sağlama hakkına sahip olan kişiyi ifade eder.

Web Sitesi

:

Hizmetler’e ilişkin bilgilerin sunulduğu, gerekmesi halinde Hizmet Veren Üyeler’in Sağlayıcı ile irtibatını sağlayacak olan internet sitesini ifade eder.

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Hizmet Veren Üye’nin elektronik ortamda Web Sitesi veya Mobil Uygulama aracılığı ile sunacağı Hizmet’leri Hizmet Alan Üye’ye sunması ile ilgili esasları düzenlemek ve Sağlayıcı’nın sağlayacağı üyelik paketleri kapsamında işbu Sözleşme’nin onaylanarak Mobil Uygulama veya Web Sitesi’ne Hizmet Veren Üye olarak üye olunmasıdır.

 1. HİZMET VEREN ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Hizmet Veren Üye, 18 yaşından büyük ve Türk Medeni Kanunu uyarınca reşit olduğunu kabul ve beyan eder.
  2. Üyelik statüsünün kazanılması için, Hizmet Veren Üye sıfatı ile üye olmak isteyen kullanıcının, Web Sitesi'nde ve Mobil Uygulama’da bulunan işbu Sözleşme'yi onaylayarak burada talep edilen bilgileri doldurması halinde, üyelik başvurusu Sağlayıcı tarafından değerlendirilerek onaylanabilir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Hizmet Veren Üye'ye bildirilmesi ile üyelik statüsü başlamakta ve böylece Hizmet Veren Üye işbu Sözleşme’de Mobil Uygulama ve Web Sitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. İşbu Sözleşme’yi doldururken doğru, eksiksiz ve güncel bilgi sağlamayan Hizmet Veren Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
  3. Hizmet Veren Üye'nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve Mobil Uygulama veya Web Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Hizmet Veren Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Hizmet Veren Üye’nin sorumluluğundadır. Hizmet Veren Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Hizmet Veren Üye, sağlayacağı Hizmet’e ilişkin gerekli deneyim, donanım ve bilgiye sahip olduğunu, Hizmeti sahip olduğu bu deneyim, donanım ve bilgiye dayanarak, Hizmet Alan Üye’nin talep ve paylaşımına uygun, doğru ve açık şekilde sunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Veren Üye, talep edilen Hizmet’in içeriğine uygun, doğru ve açık şekilde Hizmet sunmaması ve işbu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı iş ve işlemleri nedeniyle Sağlayıcı’nın, söz konusu olacak her türlü talep, iddia, dava nedeniyle doğabilecek her türlü talep, sorumluluk, kayıp, zarar, belgelendirilmiş masraf ve gideri tazmin ile yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
  5. Hizmet Veren Üye, Hizmet kapsamında sağlamış olduğu her türlü metin, görsel, bilgi ve içerik bakımından, Sağlayıcı’ya, Hizmet’in sunulduğu platformda bu içerikleri yer alabilmesi için rıza göstermiş olacağını ve Hizmet kapsamında sınırlı olduğu müddetçe Sağlayıcı’nın bu içeriği kullanmasından dolayı, içeriklere ilişkin doğabilecek fikri mülkiyet hakkına ilişkin herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  6. Hizmet Veren Üye, Hizmet Alan Üye’nin talebine konu içeriğin, Türk Cumhuriyeti kanunları ve sair mevzuatı ve özellikle, mevcut olması halinde, Hizmet Alan Üye’nin mensubu olduğu eğitim ve öğretim kurumları nezdinde öğrenim gören kişi tarafından şahsen yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini ihlal edeceğinin anlaşıldığı hallerde, bu talebe ilişkin Hizmet sağlamamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. Hizmet Veren Üye, Mobil Uygulama ve Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme'nin hükümlerine, Mobil Uygulama ve Web Sitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Hizmet Veren Üye’nin Mobil Uygulama ve Web Sitesi dâhilinde yaptığı, Hizmet Alan Üye’ler ile yapacağı bütün hukuki eylem ve işlemler dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü işlem ve eylemlere ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Hizmet Veren Üye’nin herhangi bir işlem veya eylemi nedeniyle Sağlayıcı’nın uğrayacağı her ne nam altında olursa olsun türlü zarar, Sağlayıcı’nın ilk talebinde, mahkemeler ve icra daireleri dahil herhangi bir resmi makamın kararı gerekmeksizin ve herhangi bir defi ve itiraz ileri sürülmeksizin faizi ile birlikte nakden ve defaten derhal Sağlayıcı’ya ödenecektir.
  8. Hizmet Veren Üye, Mobil Uygulama ve Web Sitesi üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve Sağlayıcı’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. Hizmet Veren Üye, takdir yetkisi Sağlayıcı’da olmak üzere, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ne erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararları ve Sağlayıcı’nın kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dâhil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, Sağlayıcı’nın tüm kullanıcılar için Mobil Uygulama ve/veya Web Sitesi’ne erişimi kısıtlayabileceğini kabul eder.
  10. Hizmet Veren Üye, Mobil Uygulama ve Web Sitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:
   1. Mobil Uygulama ve Web Sitesi'nin mevuzatta öngörülenler dışında herhangi bir nedenle herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
   2. Mobil Uygulama ve Web Sitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
   3. Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dâhil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme'ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Hizmet Veren Üye'nin veya Hizmet Alan Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
   4. Yorum ve puanlama sistemlerinin; Mobil Uygulama ve Web Sitesi'ndeki yorumları Mobil Uygulama ve Web Sitesi dışında yayınlamak gibi Mobil Uygulama ve Web Sitesi dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
   5. Mobil Uygulama veya Web Sitesi'ne, Mobil Uygulama veya Web Sitesi'nin veri tabanına, Mobil Uygulama veya Web Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji veya virüs yayılması;
   6. Mobil Uygulama veya Web Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Sağlayıcı’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Mobil Uygulama ve Web Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Mobil Uygulama veya Web Sitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.
  11. Hizmet Veren Üye, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yaptığı işlemleri Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Hizmet Veren Üye, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Hizmet Veren Üye ayrıca Hesabım Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
  12. Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nin veya Mobil Uygulama ve Web Sitesi üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Sağlayıcı’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
  13. Hizmet Veren Üye, Web Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da yapılacak işlemler için Sağlayıcı’nın kendi belirleyeceği bir miktarda komisyon kesebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. HİZMET VEREN ÜYE’NİN SEÇEBİLECEĞİ PAKETLER

Hizmet Veren Üye, sağladığı Hizmet karşılığında, Sağlayıcı tarafından öngörülen tutarda bir ödemeye, Sağlayıcı’nın onayı akabinde hak kazanacaktır. Hizmet Veren Üye, Sağlayıcı tarafından ödemenin gerçekleştirileceği hesap bilgilerini doğru ve açık şekilde sağlamakla yükümlüdür. Hizmet Veren Üye, sağladığı Hizmet’in işbu Sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmesi durumunda, Sağlayıcı’nın ödeme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.[DB6]  Sağlayıcı, Hizmet karşılığında Hizmet Alan Üye’nin ödemiş olduğu tutar üzerinden, belirli oranında bir komisyon tahsil edecek olup, Hizmet Veren Üye’nin hak kazanacağı tutar aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde olacaktır. 

 Sunulan Hizmet

Ödenecek Bedel

Soru Çözümü

Çözülen 1 soru başına hizmet veren kişiye soruya ödenen jeton miktarının belirli bir yüzdesi ödenecektir. Hizmet Veren Üye, hesabında minimum 5 jeton olması koşuluyla, Hizmet’i sunduğu ilgili ayın son günü, hesabında yer alan tokenleri çekme hakkına sahip olacaktır. Sağlayıcının hizmet veren üyeye önceden bildirmek koşulu ile ilgili tokenlerin değerlerini her zaman değiştirme hakkı saklıdır.

 

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI[Hukuk7] 

Hizmet Veren Üye, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yer alan Aydınlatma Metni ve Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yer alan diğer kişisel verilerin korunması politikalarına rıza gösterdiği takdirde, kişisel verilerinin ilgili Aydınlatma Metni ve kişisel verilerin korunması politikalarına uygun olarak kullanılacağını, Aydınlatma Metni ve kişisel verilerin korunması politikalarını kendisi ile işlem yapacak olan Hizmet Alan Üye ile mevzuatta öngörülen şekilde paylaşacağını da kabul etmektedir. Bu kapsamda Sağlayıcı, Aydınlatma Metni uyarınca belirlenen kanallardan belirlenen yöntemlerle toplanan Hizmet Veren Üye’ye ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işleme ve paylaşma hakkını haizdir. Aydınlatma Metni, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecektir.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKKI
  1. Sağlayıcı, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ndeki genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi resim, markalar, logo, ikon, kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları başta olmak üzere, içerik, grafikler, kullanıcı ara yüzü, komut, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil olmak üzere ancak sayılanlarla sınırlı kalmaksızın tüm bilgi ve materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi ve/veya lisans sahibidir. Sağlayıcı’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; herhangi bir görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, yeniden oluşturulamaz, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.
  2. Hizmet Veren Üye’nin 6.1. maddeye aykırı davrandığının Sağlayıcı’nın takdirine bağlı olarak tespit edilmesi halinde, Sağlayıcı, Hizmet Veren Üye’nin Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ne erişimini derhal engelleyebilir. Sağlayıcı’nın fikri ve sınai haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.
 2. SORUMLULUK REDDİ[Hukuk8] 
  1. Sağlayıcı, Hizmet Veren Üye’nin Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nden faydalanmasını sağlayan yazılımların, içeriklerin, materyallerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermemektedir. Sağlayıcı, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ndeki gecikmelerden, hatalardan yahut Hizmet Veren Üye’nin Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden ya da bunlar nedeniyle uğradığı zararlardan sorumlu değildir. Hizmet Veren Üye, her ne nam altında olursa olsun her türlü zararlardan, Taraflar dışındaki üçüncü kişilere karşı münferiden sorumlu olduğunu; herhangi bir dava, icra takibi, idari takip, uzlaşma veya soruşturma neticesinde Sağlayıcı’nın, herhangi bir adli ya da idari makam tarafından verilen kesinleşmiş bir karara dayanarak herhangi bir üçüncü kişiye ödeme yapması halinde, Sağlayıcı’nın ilk talebinde, mahkemeler ve icra daireleri dahil herhangi bir resmi makamın kararı gerekmeksizin ve herhangi bir defi ve itiraz ileri sürmeksizin faizi ile birlikte nakden ve defaten derhal ödeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Mobil Uygulama ve Web Sitesi üzerinde Sağlayıcı’nın kendi denetiminde olmayan üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine ve/veya uygulamalara ait bağlantılar (=linkler) yer alabilir. Söz konusu bağlantıların Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yer alması Sağlayıcı’nın bu bağlantıları onayladığını göstermez ve Sağlayıcı erişim sağlanan platformların içeriğinden veya politikalarından sorumlu değildir. Bu bağlantıların kullanımına ilişkin riskler Hizmet Veren Üye’nin kendi sorumluluğundadır. Hizmet Veren Üye, her ne nam altında olursa olsun her türlü zararlardan, Taraflar dışındaki üçüncü kişilere karşı münferiden sorumlu olduğunu; herhangi bir dava, icra takibi, idari takip, uzlaşma veya soruşturma neticesinde Sağlayıcı’nın, herhangi bir adli ya da idari makam tarafından verilen kesinleşmiş bir karara dayanarak herhangi bir üçüncü kişiye ödeme yapması halinde, Sağlayıcı’nın ilk talebinde, mahkemeler ve icra daireleri dahil herhangi bir resmi makamın kararı gerekmeksizin ve herhangi bir defi ve itiraz ileri sürmeksizin faizi ile birlikte nakden ve defaten derhal ödeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Hizmet Veren Üye, Hizmet Alan Üye dâhil olmak üzere her türlü üçüncü kişiler ile olan ilişkisinden münferiden sorumlu olduğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Veren Üye, Hizmet Alan Üye de dâhil olmak üzere her türlü üçüncü kişiler ile yaptığı her türlü işlem ve eylemden doğan talepler ve/veya Hizmet Alan Üye dâhil her türlü üçüncü kişiden kendisine karşı yöneltilen her ne nam altında olursa olsun türlü talepten münferiden sorumlu olduğunu; herhangi bir dava, icra takibi, idari takip, uzlaşma veya soruşturma neticesinde Sağlayıcı’nın herhangi bir üçüncü kişiye ödeme yapması halinde bu ödeme miktarını, Sağlayıcı’nın ilk talebinde, mahkemeler ve icra daireleri dahil herhangi bir resmi makamın kararı gerekmeksizin ve herhangi bir defi ve itiraz ileri sürmeksizin faizi ile birlikte nakden ve defaten derhal ödeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Hizmet Veren Üye’nin üyelik formunu doldurarak işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda onaylamasının ardından Sağlayıcı’nın işbu Sözleşme’nin 4.2. maddesine göre üyelik başvurusunu onaylaması ile birlikte yürürlüğe girer ve süresiz olarak yürürlükte kalır. Hizmet Veren Üye, üyelik statüsünü her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, Sağlayıcı, Hizmet Veren Üye’nin üyeliğini, her ne ad altında olursa olsun hiçbir tazminat veya bedel ödemeksizin, tek taraflı olarak ve her zaman sonlandırma hakkına sahiptir. [Hukuk9] 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık çözüm sürecinde, Sağlayıcı resmi defter ve ticari kayıtları ile Sağlayıcı veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Sağlayıcı nezdinde tutulan her türlü kayıtlar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi tahtında münhasır delil kabul edilecektir.

 1. BAĞLAYICILIK

İşbu Sözleşme, Taraflar ve ilgili halefleri bakımından bağlayıcı olacaktır.

 1. BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya hükümsüz olması halinde, söz konusu hüküm etkisiz hale gelecek (geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde) ve işbu Sözleşme’de yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeksizin işbu Sözleşme’ye dâhil edilmemiş sayılacaktır. Taraflar söz konusu geçersiz hükmün yerine geçmek üzere söz konusu geçersiz ve ifa edilemez hükme benzer ve söz konusu hükmün amaçlanan etkisine mümkün mertebe en yakın anlamda olan bir hüküm üzerinde anlaşmak için objektif olarak kendisinden beklenebilecek en üst düzeyde çabayı göstermekle yükümlüdür.

 1. SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ

İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin bir parçası olarak veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak teslim edilen ya da atıf yoluyla işbu Sözleşme’ye dâhil edilen tüm belgeler, işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar’ın arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve içerir ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin daha önce Taraflar arasında yapılmış tüm anlaşmaların, düzenlemelerin ve mutabakatların yerini alır. Taraflar bu konuyu düzenleyen sözlü veya yazılı başka bir sözleşme olmadığını kabul ve beyan eder.

 1. TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sözleşme’de açıkça belirtmediği üzere işbu Sözleşme kapsamında hiçbir Taraf diğer Taraf’ın temsilcisi, ticari vekili ve/veya acentesi olmayıp bu sıfatla da hareket edemez, hiçbir Taraf diğer Taraf adına herhangi bir şekilde yükümlülük altına giremez ve yazılı izni olmadıkça hiçbir şekilde diğer Taraf adına bağlayıcı işlemler yapamaz. İşbu Sözleşme’de yer alan hususların hiçbirisi müşterek girişim, temsilcilik, acentelik, ortaklık veya Taraflar arasında müvekkil-temsilci, işçi-işveren ilişkisi olacak şekilde yorumlanmayacaktır.

 1. SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
  1. Hizmet Veren Üye, Sağlayıcı’nın Mobil Uygulama ve Web Site’sinde yer alan Hizmet, ürün, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde sunulan diğer bilgiler (Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yer alan materyallere ait ad, açıklayıcı bilgi, görsel, fiyat vb. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ni kullanma koşulları dâhil her türlü içeriğe ilişkin önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak her türlü değişikliği yapabileceğini, Mobil Uygulama ve Web Sitesi’ni yeniden organize edebileceğini ve söz konusu değişikliklerin Mobil Uygulama ve Web Sitesi’nde yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanacağını kabul eder.
  2. Hizmet Veren Üye, Sağlayıcı’nın dilediği zaman üye olunan Web Sitesi’nin ve/veya Mobil Uygulamalar’ın içeriğini güncelleme ve/veya yeni hüküm ekleme yetkisine sahip olduğunu peşinen kabul eder.
 2. UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 1. YÜRÜRLÜK

On yedi (17) maddeden ibaret olan işbu Sözleşme’nin her bir maddesi Hizmet Veren Üye tarafından okunmuş ve anlaşılmıştır. Hizmet Veren Üye’nin onayı ile birlikte işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.